Siivous-ja kotipalvelu Valkoinen Apila
                                                                                                                                                         Palvelemme sydämellä...

 

 

                                                                    SIIVOUS-JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ:


     1. Palvelutuottajaa koskevat tiedot.............................................2
     2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet......................2
        -Toiminta-ajatus............................................................................2
        - Arvot ja toimintaperiaatteet....................................................2
     3. Riskinhallinta.................................................................................2
       - Riskien tunnistaminen................................................................2
       - Henkilökunnan ilmoitusvalvollisuus.......................................3
     4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen..................................3
     5. Asiakkaan asema ja oikeudet....................................................3
      - Asiakkaan osallisuus....................................................................4
     6. Palvelun sisällön omavalvonta..................................................5
     7. Asiakasturvallisuus.......................................................................5
      - Henkilöstö.........................................................................................5
      - Siivousaineiden perehdytys.........................................................5
      8. Asiakastietojen käsittely..............................................................5


Siivous-ja kotipalvelu Valkoinen Apila tarjoaa kotihoidon tukipalveluita, kuten siivousta ja muuta kotiapua. Olemme aidosti
läsnä ja arvostamme asiakkaitamme.
Kotipalvelumme toimet auttavat ylläpitämään ja tukemaan asiakkaan päivittäistä toimintakykyä ja
näin mahdollistamaan itsenäisen kotona asumisen pidempään. Avustamme asiakkaitamme
joustavasti eri elämäntilanteissa. Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja
toiveiden mukaan – kodin huolehtimisesta henkilökohtaiseen hoivaan ja turvaan.
Jokaiselle asiakkaallemme tehdään oma henkilökohtainen palvelusopimus, jossa huomioidaan kunkin
yksilön sekä tämän läheisten tarpeet ja toiveet. Samojen auttajien vierailu takaa tutun ja turvallisen
hoitosuhteen. Toimimme pääasiassa Imatralla ja lähialueella.

2.Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvojamme ovat luotettavuus, asiakkaan kunnioittaminen ja yksilöllisyys palveluiden suunnittelussa.
Palvelemme sydämellä ja työmme jälki on laadukasta. 
________________________________________________________________________________________________
Siivous-ja kotipalvelu
Valkoinen Apila
puhelin 044 9879632
Rouskunkatu 12 A 9 s-posti valkoinenapila.imatra@gmail.com
55510 Imatra 
Y-tunnus 2298843-5

kotisivu: www.valkoinenapila.com


3 Riskihallinta


Pyrimme ennakoimaan riskit huolellisella kartoituksella. Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään
arviokäynti, jossa käydään läpi koti/siivouspalvelun tavoitteet, asiakkaan toiveet, asiakkaan kunto,
sekä tehdään kirjallinen palvelusopimus. Muutoksista tiedotetaan aina henkilökohtaisesti.

Riskien tunnistaminen
Riskien tunnistaminen toteutetaan koko henkilökunnan yhteistyönä. Jokaisen työntekijän on tuotava
riskit, poikkeamat sekä vaaratilanteet työjohdon tietoon. Varmistamme myös, että
työskentelyvälineet ovat ehjiä sekä puhtaita. Työntekijöillä on mukana aina ensiaputarvikkeet.
Huolehdimme siitä, että työntekijällä on riittävä valaistus työntekoon. Työnteon aikana huolehditaan,
siitä ettei työvälineet aiheuta kompastumisvaaraa. Työntekijämme ovat suorittaneet työturvallisuuskoulutuksen ja uusille työntekijöille tarjoamme mahdollisuuden käydä koulutuksessa. 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Havaitut epäkohdat käydään asiakkaan kanssa läpi ja pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.
Kaikki läheltä piti- tilanteet käydään läpi asiakkaan/omaisten kanssa ja raportoidaan työnjohdolle.
Lisäksi mietitään aina miten jatkossa vastaavat tapahtumat voidaan ehkäistä. Tilanteen sattuessa
mietitään yhdessä, miten epäkohta saadaan poistettua ja miten toimintaa voidaan muokata niin, että
se ei uusiudu.


4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen


Omavalvontasuunnitelman ovat laatineet toiminnasta vastaava Elena Rybakova.
Seurannasta ja päivityksistä vastaa Elena Rybakova p.0449879632.
Suunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.
Omavalvontasuunnitelma on painettuna kotipalvelun toimistolla ja sähköisenä kotisivuillamme
www.www.valkoinenapila.com
________________________________________________________________________________________________
Siivous-ja kotipalvelu
Valkoinen Apila puhelin 044 9879632
Rouskunkatu 12 A 9 s-posti valkoinenapila.imatra@gmail.com
55510 Imatra 
Y-tunnus 2298843-5

kotisivu:www.valkoinenapila.com

5 Asiakkaan asema ja oikeudet.

Palveluntarve kartoitetaan aina ilmaisella tutustumiskäynnillä kohteeseen, jossa arvioidaan avun
tarve yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan
kanssa kaikki suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kirjallisesti kahtena
kappaleena ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Henkilökunta koulutetaan huolellisesti ja pyritään siihen, että samat työntekijät vierailevat asiakkaan
luona. Asiakkaan palvelusisältöjen muutokset tuodaan koko henkilökunnan tietoon. Siivous-ja kotipalvel
Valkoinen Apila
toimii aina hyvien tapojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Asiakkaan toive pyritään aina
toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnioitamme asiakkaiden päätöksiä, yksityisyyttä ja
noudatamme vaitiolovelvollisuutta.
Mielestämme asiallinen kohtelu on jokaisen ihmisen ehdoton oikeus ja parhaiten se turvataan
työskentelemällä eettisten periaatteiden mukaisesti. Mikäli epäasiallista kohtelua havaitaan, johto
puuttuu siihen heti ja selvittää tapahtumat kaikkien sitä koskevien osapuolten kanssa. Johdon
vastuulla on korjata tilanne niin, ettei se toistu.

Jos asiakas kokee, että häntä on kohdeltu epäasiallisesti, toivomme hänen ottavan välittömästi
yhteyttä Siivous- ja kotipalveluun
Valkoinen Apila, jolloin voimme käydä tilanteen läpi yhdessä kaikkien asianosaisten
kanssa ja suunnitella tilanteen korjaus niin, ettei se enää toistu ja pyrkiä takaamaan luottamuksen
sekä hyvän asiakassuhteen säilyminen. Tapahtumat raportoidaan ja pyritään ennaltaehkäisemään
vastaavien tapahtumien varalta.

Asiakkaan osallisuus
Esitämme jokaiselle uudelle asiakkaalle toiveen, että he antaisivat meille palautetta, jotta voimme
kehittää toimintaamme sekä työnlaatuamme. Pyydämme asiakkailtamme tietyin väliajoin palautteita,
joita hyödynnämme laadun kehittämisessä. Jokainen asiakaspalaute käydään läpi ja suunnitellaan
miten palvelua voi edelleen parantaa. Koko henkilöstö osallistuu kehittämisen suunnitteluun sekä
toteutukseen.
________________________________________________________________________________________________
Siivous-ja kotipalvelu
Valkoinen Apila puhelin 044 9879632
Rouskunkatu 12 A 9 s-posti valkoinenapila.imatra@gmail.com
55510 Imatra 

kotisivu: www.valkoinenapila.com
Y-tunnus 2298843-5

6.PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA


Siivoustyön laadusta vastaa siivoustyön vastaava Elena Rybakova p. 044 9879632. Valkoinen Apila siivous-ja kotipalvelun työntekijät käyttävät siivouksessa aina puhtaita välineitä. Käytämme omia välineitämme ellei asiakas
nimenomaan halua käytettävän hänen välineitään. Siivousvälineet puhdistetaan sovittujen ohjeiden
mukaisesti. Huomioimme asiakkaan allergiat siivousaineiden valinnassa ja tarvittaessa käytämme
esimerkiksi hajusteettomia pesuaineita.


7 Asiakasturvallisuus


Siivous-ja kotipalvelu Valkoinen Apila toimii pääasiassa asiakkaan kotona. Varmistamme osaltamme, että kotiympäristö on
asiakkaillemme mahdollisimman turvallinen. Jos havaitsemme epäkohdan, niin ilmoitamme asiasta
välittömästi asiakkaalle tai hänen omaiselleen. Asiakkaan kanssa ulkoillessa/asioidessa kodin
ulkopuolella otamme huomioon säänmukaisen varustuksen. Huolehdimme, että ovet ja ikkunat ovat
lukittuna työn päätyttyä sekä säilytämme asiakkaan avaimet huolellisesti.

Henkilöstö
Työnhakijat haastatellaan aina kasvotusten ja heidän kanssaan tehdään kirjallinen työsopimus.
Työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Koe-ajan aikana arvioimme työntekijän soveltuvuuden
tiimiimme. Huolehdimme aina työntekijöiden huolellisesta perehdyttämisestä kohteisiin,
työvälineisiin sekä toimintatapoihin. Perehdyttäjä työskentelee aluksi aina yhdessä uuden työntekijän
kanssa.
Työntekijöiden tietoon saatetaan kaikki asiakkaiden kanssa sovitut työtehtävät sekä niissä tapahtuvat
muutokset. Työntekijöiden kanssa pidetään säännöllisesti palavereita, joissa käydään läpi toimintaa
ja sen kehitystä. Huolehdimme myös työntekijöiden hyvinvoinnista, täydennyskoulutuksista ja
viihtyvyydestä.
________________________________________________________________________________________________
Siivous-ja kotipalvelu
Valkoinen Apila puhelin 044 9879632
Rouskunkatu 12 A 9 s-posti valkoinenapila.imatra@gmail.com
55510 Imatra 
Y-tunnus 2298843-5

kotisivu:www.valkoinenapila.com


Siivousaineiden perehdytys

Kaikkien käyttämiemme siivousaineiden käyttö –ja turvallisuusohjeet löytyvät erillisestä kansiosta,
joka annetaan kaikille työntekijöille. Kansiosta löytyy myös siivousvälineiden huolto-ohjeet ja
työturvallisuusohjeet. Kaikki aineet ja toimintatavat opastetaan lisäksi perehdytyksen yhteydessä
uusille työntekijöille.


8. Asiakastietojen käsittely

Siivous-ja kotipalvelu Valkoinen Apila asiakastiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriin. Noudatamme
vaitiolovelvollisuutta tietojen suhteen, emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietosuojavastaavana
toimii Elena Rybakova, p. 0449879632.
Imatra 8.5.2020

 


Toimitusjohtaja Elena Rybakova

  • 0fdef751204647a3bbd7eaa2827ed4f9
  • 75193bb5368a4c358f58c3eb98c198e5
  • Google +